You Are Here: Home » Региона » ОБЩИНА БЕЛИЦА И ОБЩИНА ЗЪРНОВЦИ ЗА „ЗЕЛЕН РАСТЕЖ” В РЕГИОНА

ОБЩИНА БЕЛИЦА И ОБЩИНА ЗЪРНОВЦИ ЗА „ЗЕЛЕН РАСТЕЖ” В РЕГИОНА

zelen_raztej_v-raiona

Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци работят заедно за „зелен растеж” в трансграничния регион по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

До момента по проекта е събрана информация за подходящите места в трансграничния регион за изграждане на малки водноелектрически централи, инсталации за биогаз, фотоволтаични инсталации и ветрогенератори. Екип от професионалисти ще изготви подробни устройствени планове на идентифицираните подходящи общински терени. Ще бъдат проведени 2 семинара в трансграничния регион, с цел да представи резултатите от проекта и идентифицираните потенциални проекти за ВЕИ. Тези семинари ще включват представители на местните и регионалните власти, компании в енергийния сектор, околната среда, неправителствените организации и други заинтересовани страни в областта на околната среда, устойчивото развитие и производството на енергия, както и представители на широката общественост. На семинарите ще бъдат представени резултатите от проведените проучвания. Предвижда се на семинара в Зърновци да бъде подписано Споразумение за сътрудничество за насърчаване на „зелена енергия“ в трансграничния регион.

След изпълнението на дейностите по проекта се очаква да се подобри икономическото положение на региона, да се задълбочи социалното сближаване и да се подобри качеството на живот на хората в общините, чрез по-разпространеното използване на екологични ресурси, да се намали замърсяването в региона и по този начин да се увеличи туристическата му привлекателност.

 „Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.“

Scroll to top
Google+