You Are Here: Home » Общество » Какво трябва да знаем за нотариуса?

Какво трябва да знаем за нотариуса?

Един от основните въпроси е каква е дейността на нотариуса, какво всъщност прави?

Кой може да извършва нотариална дейност?
Законът за нотариусите и нотариалната дейност урежда правния статут на нотариусите и на Нотариалната камера, организацията на нотариалната дейност и нотариалните такси. Нотариус може да бъде само лице, вписано в регистъра на Нотариалната камара, която има публичност на регистъра си. С други думи, всеки нотариус трябва да е вписан в този регистър и Вие, клиентите можете да проверите дали е легитимен. Ако нотариусът, който предстои да изповяда бъдещата Ви сделка не присъства в регистъра, то тогава може да се касае за измама!

Нотариусът е лице, на което държавата е възложила извършването на определени функции. Във всеки град, в който има районен съд, трябва да има поне две места за нотариуси, но не е задължително те да са заети. Ако мястото за нотариус поради някаква причина е свободно, законът предвижда нотариалната дейност да се извършва от други органи:

нотариална дейност в пълен обем да се извършва от съдията по вписванията, когато в дадения район няма нотариус, но има районен съд.
когато няма нито нотариус, нито районен съд, нотариалната компетентност възниква за кмета, заместник-кмета или секретаря на общината. Те могат да извършват само определени нотариални дейности. Това са удостоверения на подпис на частни документи документи, които не подлежат на вписване, подписи и съдържание на пълномощното и верността на преписи и извлечения..
когато съм в чужбина, мога да се обърна към българския консул да ми удостовери дата, съдържание и подпис на частни документи, които не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения или да състави нотариално завещание.
хубаво е да знам, че българските капитани също могат да извършват определени нотариални действия, като напр. да пазят саморъчни завещания и да удостоверят подписи на документи, които не подлежат на вписване в имотния регистър.
Важно! Всеки мое да провери кои са нотариусите за съответното населено място в интернет страницата на Нотариалната камара. Достатъчно е да потърсите в търсещите машини, ще Ви излезне!

Как протича производството пред нотариус?
Всеки може да подаде лично или с представител молба до всеки нотариус или друг орган, извършващ нотариална дейност, естествено – чрез пълномощно. Това може да е удостоверяване за пътуване на дете в чужбина, например; съдържанието на документ, криещ специфики или друго.

Scroll to top
Google+